Privatlivs- og cookiepolitik

for Novocar Gruppen

Vi passer på dine personoplysninger

I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen oplyser vi dig hermed om, hvordan vi behandler dine oplysninger (“Oplysninger”, “Personoplysninger”) f.eks. i forbindelse med, at du, eller den virksomhed, du er ansat i eller har tilknytning til (f.eks. som ejer, tegningsberettiget m.v.), ansøger om eller indgår en leasingaftale med Novocar (“NC”, “Vi”, “Os”), eller at du lægger kaution for en leasingaftale indgået med NC.

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan NC indsamler og anvender dine (den registreredes) personlige oplysninger og de rettigheder, du har i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

1. Behandling af personoplysninger

1.1 Den dataansvarlige

NC er den dataansvarlige i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger. Her kan du kontakte os:

Novocar ApS
Baldersvej 2
7200 Grindsted
Tlf.: +45 71 74 71 10
E-mail: dpo@novocar.dk
CVR-nr.: DK 42581534

1.2 Formålet med og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Vi kan behandle dine personoplysninger til en række forskellige formål, afhængig af i hvilken sammenhæng, du kontakter os.

Vi behandler dine oplysninger til håndtering af følgende grundlæggende formål:

 • Kreditvurdering, bevilling, indgåelse og administration af leasingaftaler

 • Administration af kundeforholdet, herunder korrespondance med dig

 • Markedsføring af vores ydelser (dette kræver i nogle tilfælde, at du har afgivet samtykke til dette)

 • Overholdelse af vores retlige forpligtelser som dataansvarlig, herunder f.eks. hvidvaskloven

 • Varetagelse af vores egne interesser som ejer af det finansierede køretøj

 • Administrative formål

 • Statistik og udvikling af virksomheden

Vi registrerer og behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har et lovmæssigt grundlag for at gøre dette. Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne til de ovenfor nævnte formål er blandt andet:

FORMÅL

Kreditvurdering, bevilling, indgåelse og administration af én eller flere leasingaftaler, tegning af tillægsforsikring m.v.

Retsgrundlag for behandling

Behandling sker med henblik på opfyldelse af en kontrakt, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. I, litra b.

FORMÅL

Overholdelse af lovgivningsmæssige krav, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven m.v.

Retsgrundlag for behandling

Behandling sker med henblik på opfyldelse af NC’s retlige forpligtelser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. I, litra c.

FORMÅL

Administration af kundeforholdet, herunder korrespondance med dig

Retsgrundlag for behandling

Interesseafvejning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. I, litra f.

FORMÅL

Markedsføring

Retsgrundlag for behandling

Samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. I, litra a og i nogle tilfælde interesseafvejning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. I, litra f.

FORMÅL

Varetagelse af vores interesser som ejer af det køretøj, der leases

Retsgrundlag for behandling

Interesseafvejning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. I, litra f.

FORMÅL

Administrative formål, herunder at sikre og vedligeholde vores egne, interne systemer

Retsgrundlag for behandling

Interesseafvejning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. I, litra f.

FORMÅL

CPR-nummer

Retsgrundlag for behandling

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, nr. 3 og nr. 4, idet behandling af CPR-nr. blandt andet er nødvendigt i forbindelse med NC’s overvågning af kravene i henhold til hvidvaskloven.

1.3 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler normalt følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer

 • CPR-/CVR-nummer

 • ID-dokumentation, f.eks. kopier af pas eller kørekort

 • Betalingsoplysninger

 • Økonomiske og skattemæssige forhold, herunder indtægts- og udgiftsforhold, evt. gæld m.v.

 • Oplysning om professionel stilling

 • Oplysninger fra CPR, DMR samt andre offentligt tilgængelige kilder

 • Oplysninger om den leasede bil (bilmodel og stamdata samt reg.nr. og stelnr.)

 • Oplysninger om forsikring af bilen, herunder information om skader, restance af præmie m.v.

 • Information om åbning, læsning m.v. af elektronisk markedsføring.

 • GPS-koordinater

 • Elektronisk kørebog

Vi indsamler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig, men vi kan, afhængigt af kontraktforholdets forløb, modtage og behandle følsomme oplysninger, herunder oplysninger om helbredsmæssige eller strafbare forhold. Såfremt dette er tilfældet, behandler vi oplysninger med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra e og f og Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

1.4 Hvordan vi indsamler vi dine personoplysninger

Vi indhenter hovedsagelig oplysningerne fra dig som er registrerede. Det omfatter de oplysninger, du selv direkte eller indirekte giver os i forbindelse med din ansøgning om og indgåelse af en leasingaftale, når du kontakter os vedrørende leasingaftaleforholdet, oplysninger i forbindelse med din betaling af leasingydelsen osv.

Derudover indsamler vi også oplysninger om dig fra andre kilder. Dette kan f.eks. omfatte en evt. leverandør, såfremt bilen leveres af en anden end NC, forsikringsselskaber og offentligt tilgængelige kilder som f.eks. motorregisteret, kreditoplysningsbureauer m.v.

1.5 Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det. Dine oplysninger vil kunne videregives til vores samarbejdspartnere i det omfang, det måtte være nødvendigt i forbindelse med indgåelse, opfyldelse og administration af leasingaftalen. Dette indebærer f.eks. leverandører, forsikringsselskaber, værksteder m.v.

Vi kan desuden videregive oplysninger til tredjepart, herunder til offentlige myndigheder f.eks. Skatteforvaltningen eller politiet, såfremt vi er retsligt forpligtet hertil, eller hvis dette er nødvendigt for at kunne opfylde leasingaftalen f.eks. i forbindelse med indregistrering af bilen, eller for at vi eller en tredjepart kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor.

Såfremt der er afgivet kaution for leasingaftalen, kan oplysninger om kontraktens forløb, herunder om eventuel misligholdelse af kontrakten, videregives til kautionisten.

I forbindelse med håndtering af forsikringsmæssige forhold, eller ved skader på en leaset bil, kan oplysninger om leasingtager, herunder dennes CPR-nr. blive videregivet til det forsikringsselskab, hvori køretøjet er forsikret samt til en eventuel modparts forsikringsselskab i det omfang, vi måtte være forpligtet til dette.

I tilfælde af misligholdelse af eller tvist vedrørende kontrakten kan oplysningerne videregives til vores rådgivere eller samarbejdspartnere, som varetager vores interesser i sagen, herunder i forbindelse med iværksættelse af rykker- og inkassoprocedure på vores vegne. Derudover kan vi i tilfælde af misligholdelse videregive dine oplysninger til kreditvurderingsbureauer og/eller registre i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder herfor.

NC anvender tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, der udfører arbejde på vores vegne (”databehandlere”). Dette kan f.eks. gælde hosting af servere, vedligeholdelse af system m.v. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, dette måtte være nødvendigt for, at de pågældende enheder kan levere deres tjenester og services. Samarbejdsparterne vil være forpligtede til at behandle alle data strengt fortroligt, og de har derfor ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af deres kontraktlige forpligtelse over for NC.

1.6 Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger behandles inden for EU.

Såfremt NC videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder/databehandler uden for EU, sikrer vi os, at dette kun vil ske under overholdelse af den lovgivning, der gælder herfor.

1.7 Frivillig eller obligatorisk indsamling af data

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker med henblik på ansøgning om, indgåelse, opfyldelse og administration af en leasingaftale, er indsamlingen af en række af de anførte personoplysninger obligatorisk. Konsekvensen af ikke at afgive oplysningerne er, at det ikke vil være muligt at indgå eller opfylde leasingkontrakten.

Når vi indsamler og behandler dine oplysninger til markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Afgives oplysningerne er, kan du ikke få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere m.v.

1.8 Opbevaringsperiode for dine personoplysninger

Vi behandler og opbevarer kun dine personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål.

Vi gemmer oplysningerne, så længe der findes et kontraktmæssigt forhold med dig eller den virksomhed, du er ansat i eller relateret til, såfremt vi interagerer med dig som følge af din tilknytning til virksomheden.

Når et forretningsforhold er ophørt, gemmer vi kun oplysningerne i et tidsrum, der fastlægges under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning om forældelse af civilretlige krav, hvidvaskloven, bogføringsloven m.v.

Oplysninger om ansøgere, der har fået afslag på en ansøgning om indgåelse af en leasingaftale, eller hvis der har været manglende kontakt vedr. et specifikt tilbud, vil kun blive gemt i op til 6 måneder.

1.9 Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår på vores hjemmeside eller i din kontrakt.

Tilbagekaldelse af dit samtykke indebærer som hovedregel, at vi vil ophøre med at behandle dine personoplysninger. Dette er dog ikke tilfældet, hvis vi på et andet grundlag er berettiget til forsat at behandle dine oplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil dette ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

1.10 Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder med hensyn til vores behandling af dine personoplysninger og oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår på vores hjemmeside eller i din kontrakt.

Du har ret til på anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).

Hvis de oplysninger, vi behandler om dig, er ukorrekte, har du ret til at få dem tilrettet (ret til berigtigelse).

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandling af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har lige ledes ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring (dataportabilitet).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på Datatilsynets hjemmeside.

2. Generelle vilkår

2.1 Copyright

Alle registrerede varemærker brugt eller henvist til på denne hjemmeside tilhører NC. Intet materiale fra dette websted må reproduceres på nogen måde uden skriftligt samtykke fra NC. Information på webstedet og information tilsendt i form af elektroniske nyhedsbreve tilbydes gratis, med mindre andet er udtrykkeligt anført.

2.2 Ansvarsfraskrivelse

Webstedet kan indeholde referencer og links til tredjeparters hjemmesider. NC vedkender sig intet ansvar for indholdet på disse websteder.

2.3 Forbehold for priser på novocar.dk

Priser er vejledende og kan derfor ændres uden varsel. Der tages forbehold for prisstigninger, afgifts- og skatteændringer samt trykfejl. Priser på personbiler er inkl. moms og på erhvervsbiler ekskl. moms.

2.4 Cookies

Når du besøger NC, lagres der cookies på din computer. Dette sker for at kunne genkende din computer, når du besøger hjemmesiden igen, og derved give dig en bedre brugeroplevelse. Vi gør opmærksom på, at der ikke gemmes personlige oplysninger i vores cookies.

2.5 Sletning af cookies

Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere disse. Du kan nemt slette alle eksisterende cookies, der er blevet installeret i en cookiemappe i din browser. Dette kan gøres under indstillinger i din internetbrowser.

2.6 Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Klager

3.1 Indsendelse af klage

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til at indgive klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

4. Ændringer

4.1 Ændring af privatlivspolitikken

NC forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne privatlivspolitik til enhver tid.

Få tilbud på import og flexleasing

Vi har lang erfaring i at importere biler, og kan også finde din næste bil. Vores leasingtilbud er altid inkl.:

Hjemtagelse på autotransport

Vi indestår for bilens aftalte stand

Hjemtagelse på autotransport

Tal med en agent

Skriv dit nasvn og telefonnummer her, og bliv ringet op, af en af vores agenter.

Navn
Telefon
novocar.dk bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse af vores website.